Acerbity Antonyma


Acerbity Antonyma Podstatné Jméno Forma

  • jemnost, sladkost, laskavost, teplo, něhu.

Acerbity Synonyma