Agresivita Antonyma


Agresivita Antonyma Podstatné Jméno Forma

  • bojácnost, plachost, poddajnost.

Agresivita Synonyma