Acerbate SynonymaAcerbate Synonyma Sloveso Forma

  • dráždit.

Acerbate Synonymum odkazy: dráždit,