Abdikovat Synonyma


Abdikovat Synonyma Sloveso Forma

  • vzdát, vzdát se, rezignovat, opustit, důchodu, vyklidit, ukončete, abjure.
Abdikovat Synonymum odkazy: vzdát, vzdát se, opustit, abjure,